Pyshield

Pyshield

Dashingsoft – Shareware – Mac
Pyshield is one integrated development platform that supports Python script editing, debugging and running encrypted python scripts.

Main Features

  • Syntax highlight and code block fold
  • Complete symbol as python syntax
  • Jump to the definition of symbol
  • Find all reference of the symbol in multi-directories.
  • Run script and jump to the line of exception occurred in script
  • GUI Debugger
  • Distribute encrypted python scripts other than literal scripts

Supported platforms

Windows, Linux are supported, The following operation systems have been tested:
  • Windows XP, Windows7 both x86 and amd64
  • Ubuntu both i686, x86_64

For more information, see here


Tổng quan

Pyshield là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Dashingsoft.

Phiên bản mới nhất của Pyshield hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/11/2014.

Pyshield đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac.

Pyshield Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Pyshield!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.